Đối tác
CĐN Bách KhoaĐH Công nghệ - Quản lý Hữu nghịCÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊNĐào tạo Doanh nhân Việt NamCAO ĐẲNG NGHỀ KT-CNĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNĐH SƯ PHẠM HÀ NỘI 2TRUNG CẤP TH HÀ THÁI
TS
ĐIỂM THI

ĐIỂM THI SPMN NĂM 2016

ĐIỂM THI  SPMN NĂM 2016
ĐIỂM THI HỌC KÝ 1 LỚP SPMN K2016
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                   
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
HO TÊN CHÍNH TRỊ HP1
(2)
TÂM LÝ 1
(4)
TÂM LÝ 2
(3)
GD HỌC MN 1
(4)
GD HỌC MN 2
(4)
GIẢI PHẪU sinh lý
(4)
TD 1 ÂM NHẠC 1 TIẾNG ANH 1 DINH DƯỠNG TRẺ EM TẠO HÌNH 1 TIẾNG Anh 2
(3)
CHÍNH TRỊ 2
(3)
PHÁP LUẬT
(2)
TIN HỌC  
Nguyễn Thị Mai Anh 6.5 6.9 7.9 7.5 7.3 7.2 7.8 7.4 8.2 6.7 7.8 8.4 6.7 6.5 9.2  
Nguyễn Thị Ngọc Bích 5.9 7.2 7.8 7.2 7.5 7.4 7.8 7.4 8.2 6.5 7.0 8.4 6.9 7.0 9.0  
Phùng Thị Thanh Bình 7.0 7.4 7.2 6.8 7.7 7.9 8.3 7.2 8.0 8.0 7.9 7.7 7.0 7.4 8.7  
Vũ Thị  Bình 7.0 7.4 7.5 7.8 7.7 7.7 7.6 7.0 7.7 8.0 7.3 8.5 6.7 7.0 9.9  
Lại Thị  Đào 7.0 7.5 7.0 7.1 7.0 7.0 8.5 7.0 7.4 7.4 7.2 8.9 7.2 7.4 8.7  
Nguyễn Thị Thu Dung 8.0 7.3 6.9 7.3 7.7 6.7 8.5 7.4 8.9 8.0 7.7 8.9 7.5 8.0 9.7  
Bùi Thị Dương 6.5 6.4 7.5 7.3 7.3 7.7 7.8 7.3 7.5 7.0 6.9 8.4 6.7 7.4 8.7  
Lê Thị Hồng Duyên 7.2 6.1 6.8 7.4 7.0 7.1 7.8 0.0 8.9 7.9 6.7 8.5 6.9 7.4 9.0  
Đào Thi Thu Giang 7.2 6.2 7.9 7.6 7.0 7.7 8.3 0.0 7.9 8.0 7.6 9.4 6.7 7.0 9.2  
Cao Thị Hà 7.5 6.3 6.2 7.1 6.7 6.9 7.8 7.0 8.0 7.0 6.5 8.9 7.5 8.0 8.9  
Đàm Thị  Hà 6.0 6.5 7.0 7.0 7.1 7.7 7.8 7.4 8.2 7.7 7.6 8.2 7.0 7.0 8.5  
Nguyễn Thị Hải 6.5 6.0 7.3 7.1 7.2 7.1 7.7 6.7 7.5 7.0 7.4 7.9 6.9 6.4 8.7  
Vi Thị Thu  Hằng 7.0 7.5 6.5 7.1 7.8 7.7 8.5 7.4 7.2 7.4 7.9 8.4 6.2 6.5 9.4  
Phan Thị Hằng 7.0 8.0 8.0 7.3 7.2 7.4 8.5 7.4 8.4 8.4 6.5 8.5 6.7 7.2 9.7  
Đinh Thị Hảo 7.0 7.0 6.3 7.0 7.5 7.5 7.8 7.3 7.6 7.0 8.2 8.4 6.9 7.4 9.7  
Nguyễn Thu  Hiền 6.9 7.1 6.9 7.1 7.0 7.3 7.1 0.0 8.2 7.0 7.7 7.5 6.4 6.0 8.5  
Hoàng Thị Thu Hiền 7.2 6.7 7.2 7.5 7.2 7.0 7.5 0.0 8.2 8.2 7.6 9.0 7.7 7.2 8.9  
Nguyễn Thị Phương Hiền 8.0 7.2 6.2 7.3 7.3 7.0 7.6 6.9 8.5 7.0 7.6 8.9 7.5 8.0 9.4  
Đinh Thị  Hoa 7.5 5.7 7.2 7.3 7.0 7.3 7.5 7.3 8.7 6.7 7.4 8.5 7.0 7.7 9.2  
Trịnh Thị  Hoa 7.0 7.0 8.0 7.3 7.2 7.0 7.7 7.5 7.4 7.0 7.2 8.7 6.9 7.2 7.9  
Nguyễn Thị  Hồng 7.2 5.8 7.4 7.2 7.1 7.5 8.4 7.8 7.2 7.9 7.0 7.9 6.7 7.0 9.7  
Nguyễn Thị  Hồng 6.7 6.8 7.4 7.2 7.2 7.5 7.8 7.8 7.5 7.9 6.7 7.5 6.7 7.0 10.0  
Trần Thị Lệ Huế 6.7 6.6 6.9 7.6 7.3 7.7 7.5 7.4 8.2 7.5 8.0 8.0 6.7 7.4 9.7  
Trần Thị Kim  Huế 6.9 7.4 7.3 7.1 7.3 7.2 7.8 7.5 8.0 6.9 7.2 7.0 6.4 7.2 10.0  
Trần Thị Huệ 7.0 7.0 7.5 7.1 7.7 7.3 8.4 0.0 7.4 6.7 7.2 8.4 6.9 7.2 9.7  
Nguyễn Thị Hương 6.7 6.9 6.9 7.5 7.1 7.7 7.9 7.0 7.9 6.5 6.7 8.0 6.7 6.5 9.5  
Nguyễn Thị  Hương 6.9 6.9 7.0 7.0 7.0 7.0 7.5 7.5 8.4 6.9 7.1 8.4 6.7 6.9 8.4  
Nguyễn Thị Hương 8.0 6.4 7.0 7.1 7.2 7.0 0.0 6.9 9.0 7.5 7.3 8.9 7.5 8.4 9.4  
Nguyễn Thanh  Hương 6.5 7.4 6.9 7.1 7.3 7.3 7.8 6.9 7.2 7.5 6.6 8.4 6.7 7.0 9.4  
Đặng Thị Huyền 7.5 7.4 6.7 7.0 7.1 6.8 8.4 7.0 8.2 6.9 6.7 7.4 6.7 7.4 8.0  
Trương Thị Huyền 7.4 4.8 6.9 7.0 7.2 7.5 8.3 5.9 7.9 7.9 6.9 8.2 6.9 7.7 8.7  
Nguyễn Thị Khuyên 7.2 6.7 7.2 7.1 7.0 7.5 7.9 6.3 7.9 7.4 7.2 8.5 6.2 7.7 9.4  
Nguyễn Thị Thu Lan 7.0 6.0 5.9 7.0 6.9 6.5 8.4 6.8 7.9 0.0 6.5 8.5 6.5 7.7 9.4  
Nguyễn Thị Liên 6.7 6.9 6.7 7.0 7.1 7.8 7.9 6.8 7.9 7.4 7.6 8.4 6.7 7.5 9.0  
Phạm Thùy  Linh 6.9 6.0 7.0 7.0 6.9 7.5 7.9 0.0 7.7 7.0 7.1 8.5 6.0 6.5 8.2  
Hàn Thị Phương Loan 7.5 5.4 7.5 7.5 7.2 7.8 7.8 6.9 8.9 8.0 7.4 9.4 8.0 8.2 9.4  
Nguyễn Thị  Loan 8.2 6.5 7.0 7.5 7.4 7.2 8.0 6.9 8.2 7.0 7.2 9.2 7.5 8.2 9.4  
Diêm Thị  Loan 7.0 7.1 8.1 7.5 7.8 7.7 7.3 7.3 7.9 6.5 7.9 9.0 6.5 6.5 9.4  
Trần Thị  Mây 7.5 6.5 7.5 7.3 7.8 7.3 7.9 6.4 8.9 7.9 6.5 8.7 7.5 8.4 9.4  
Đỗ Thị Nga 8.0 6.4 7.4 7.3 7.2 7.1 7.7 6.4 8.5 7.9 7.3 9.0 7.5 8.4 9.4  
Lương Thị Nga 6.0 6.9 6.9 7.3 7.3 7.2 7.1 5.5 7.2 7.2 6.8 9.2 7.4 7.1 7.9  
Phạm Thị Hằng Nga 7.5 6.9 6.7 6.6 7.1 6.8 8.3 5.9 7.9 7.5 7.5 8.7 7.5 8.4 9.5  
Nguyễn Thị Ngân 7.0 7.5 8.0 7.3 7.7 7.7 7.9 6.9 7.7 7.0 7.4 8.5 7.0 7.2 8.0  
Lê Kim  Ngân 7.5 6.7 6.4 7.5 7.1 7.0 7.7 5.8 8.4 6.9 7.7 8.9 7.0 7.5 9.7  
Trương Thị Ngân 6.7 7.5 6.5 7.3 7.2 7.0 7.2 6.9 7.0 7.4 7.0 8.7 6.7 6.5 10.0  
Vũ Thị  Ngần 6.5 6.9 7.4 7.1 7.6 6.5 7.8 7.0 8.0 7.9 7.8 8.9 6.5 7.0 9.7  
Phạm Thị  Ngoãn 7.5 7.2 7.2 7.2 7.0 7.2 7.8 6.3 8.2 7.5 7.5 9.0 7.0 8.0 9.5  
Lê Thị Minh Nguyệt 6.5 6.4 6.7 7.0 7.1 7.5 7.8 6.0 8.0 7.7 7.1 8.0 6.5 7.0 9.4  
Nguyễn Thị  Nguyệt 7.0 7.3 6.6 7.1 7.6 7.7 7.8 63.0 7.7 7.7 7.4 8.4 6.7 7.0 9.4  
Mai Thị Nhất 6.0 7.8 7.0 7.5 7.2 7.7 7.9 6.7 7.9 7.0 7.1 9.0 5.9 6.9 9.4  
Đặng Hồng Như 6.5 6.2 6.1 7.2 7.3 7.2 8.3 6.0 8.2 7.0 7.1 8.9 6.7 7.4 8.4  
Đoàn Thị Hồng Nhung 7.0 7.3 6.8 7.5 7.6 7.0 7.8 6.0 7.9 6.7 7.9 8.2 6.7 6.9 9.4  
Nguyễn Thị Phương 7.0 7.0 6.9 7.1 7.5 7.5 7.9 7.0 8.2 6.5 7.0 8.0 7.2 6.5 9.4  
Phạm Thị  Phương 6.5 7.0 7.0 7.1 7.1 6.9 7.8 6.4 8.0 7.2 7.2 8.0 6.7 7.0 8.4  
Lê Thị Phương 7.0 7.5 8.0 8.0 7.7 7.7 7.9 5.9 8.2 7.7 7.4 8.0 7.9 7.2 9.7  
Phan Thị Phương 6.5 7.0 7.2 7.1 7.0 7.7 7.2 0.0 7.9 7.0 7.4 8.9 6.9 7.7 8.4  
Đào Thanh Phương 7.0 6.8 6.7 6.8 7.0 7.0 8.0 6.5 7.9 7.2 6.9 8.5 6.2 6.0 9.7  
Kiều Thị  Quý 8.0 6.5 8.0 7.3 7.6 7.7 7.5 5.9 8.5 7.5 7.2 8.9 7.5 7.5 9.7  
Nguyễn Thị Quyên 6.9 6.2 7.2 7.4 7.0 7.3 8.3 7.0 7.7 7.4 7.4 7.7 6.5 7.0 9.7  
Mai Lệ Quyên 6.5 5.2 7.2 7.0 7.0 7.3 8.3 7.9 8.5 7.0 7.7 7.7 6.4 7.2 9.4  
Lê Thị Quỳnh 7.5 6.5 6.5 7.2 7.1 7.0 7.8 7.5 7.5 7.5 6.7 8.4 7.2 7.2 7.5  
Nguyễn Thị Sen 6.5 7.0 7.5 7.3 7.7 7.3 7.8 8.0 8.7 7.2 7.4 8.5 7.0 7.0 9.5  
Nguyễn Thị  Suyến 7.5 7.4 8.0 7.3 7.6 7.7 7.7 6.9 7.9 7.5 7.3 9.0 7.2 7.5 9.7  
Nguyễn Thị  Tem 7.7 7.5 8.0 7.4 7.7 7.7 8.3 6.6 8.7 7.4 7.8 9.0 8.4 8.2 9.4  
Lê thị  Thắm 7.0 7.5 8.0 7.3 7.3 7.8 8.4 7.1 7.2 7.5 7.3 8.4 6.7 7.0 9.5  
Đinh Thị  Thật 7.0 7.7 7.7 8.0 7.0 7.3 8.5 8.0 7.4 6.9 7.1 8.0 6.4 7.4 7.7  
Trịnh Thị Thoa 7.0 7.8 7.0 7.8 7.6 7.3 8.5 7.5 8.5 7.9 7.2 8.4 6.0 7.0 9.5  
Nguyễn Thị Thoả 8.0 6.7 6.5 7.3 7.1 7.2 7.6 6.5 8.4 7.5 8.5 8.5 7.0 8.0 9.4  
Võ Thị Thoả 7.5 5.8 6.7 7.1 7.2 7.4 7.8 6.5 8.0 6.9 7.0 8.9 7.5 8.0 8.9  
Nguyễn Thị Thư 7.5 7.0 6.4 7.3 7.1 7.2 8.0 6.5 7.5 7.5 7.1 8.5 7.2 8.4 8.9  
Nguyễn Thị Thư 6.5 5.9 6.5 7.3 7.2 7.5 7.9 0.0 8.5 7.2 6.9 8.5 6.9 7.4 7.5  
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 6.5 6.3 6.2 7.8 7.3 7.3 7.9 6.0 8.0 7.7 7.0 7.4 6.0 7.0 8.9  
Nguyễn Thị Vân Thúy 7.0 6.7 6.2 7.1 7.1 7.7 7.9 6.1 7.0 7.0 7.1 8.2 6.5 6.5 8.9  
Nguyễn Thu  Thủy 6.5 7.3 7.2 7.1 7.1 7.0 7.9 6.0 7.2 7.7 7.4 8.2 6.0 7.0 8.4  
Hà Thị Thanh Thuý 8.2 8.1 8.1 7.3 6.6 7.3 8.5 7.5 8.7 7.0 7.9 9.2 7.5 8.2 9.0  
Nguyễn Thị  Thuý 8.0 7.3 7.2 7.3 7.3 7.3 7.9 6.9 8.9 7.5 7.5 8.9 7.0 8.0 9.4  
Nguyễn Thị Tiến  6.5 6.7 6.9 7.2 7.2 7.8 7.8 6.8 7.2 7.9 7.7 8.2 5.9 6.9 8.2  
Đặng Thị  Tiếp 6.5 7.0 7.5 7.3 7.8 7.7 7.7 7.5 7.5 7.4 7.2 8.0 6.4 6.0 7.7  
Phạm Thị Thanh Trà 7.0 7.5 8.0 7.5 7.7 7.7 7.9 8.0 8.7 6.7 7.4 8.5 6.4 6.9 9.2  
Nguyễn Thị Huyền  Trang 7.0 6.4 7.0 7.1 7.6 7.1 8.3 7.3 7.4 7.2 7.9 8.5 6.7 6.5 9.2  
Trịnh Thị Trang 7.0 6.7 6.7 7.1 6.9 7.0 0.0 7.2 7.5 0.0 8.1 7.9 6.7 7.0 7.0  
Lê Thị Trang 6.5 6.7 7.5 7.1 6.5 7.2 7.7 6.5 8.0 7.5 7.1 7.7 6.7 7.0 9.5  
Chu Thị  Trang  7.0 6.9 8.0 7.1 7.3 7.7 7.8 7.5 8.0 7.0 7.9 8.5 6.7 7.0 10.0  
Đào Thị Thanh Tuyền 7.0 8.0 7.6 7.5 7.7 7.8 8.5 8.0 8.5 7.0 8.1 8.9 6.2 7.5 7.7  
Trần Thị Tuyết 7.9 6.9 7.5 8.0 7.7 7.8 7.9 8.0 8.9 7.0 7.7 8.9 7.5 8.0 9.5  
Lê Thị Vân 6.5 6.1 6.8 7.0 7.5 7.0 8.2 6.5 7.2 6.7 7.2 8.9 6.7 6.4 8.9  
Nguyễn Thị  Vân 7.0 6.7 7.4 7.1 7.1 7.7 8.4 7.0 8.0 7.0 7.2 8.4 6.2 6.0 8.5  
Lê Ngọc  Viên 6.5 6.1 6.9 7.0 7.0 7.0 7.8 7.0 7.9 6.7 7.1 8.4 6.5 5.5 8.9  
Nguyễn Thị Vĩnh 7.5 7.5 7.5 7.5 7.7 7.3 8.0 7.0 8.2 7.0 6.8 8.9 7.5 7.5 9.4  
Phạm Thị Xuyến 7.4 6.8 7.4 7.1 7.7 7.5 8.0 7.5 8.2 7.7 7.9 8.2 7.0 6.5 9.2  
Nguyễn Thị Quý 6.0 6.8 6.2 7.3 7.0 7.0 0.0 7.0 6.3 7.0 7.0 6.3 7.4 5.5 6.3  
                                 
SINH VIÊN KIỂM TRA KẾT QUẢ HỌC TẬP - CÓ THẮC MẮC LIÊN LẠC THẦY HIỀN: 0989 33 88 09
Hỗ trợ trực tuyến
VĂN PHÒNG
024 22678899
TƯ VẤN DỰ ÁN
0912334459
TƯ VẤN ĐÀO TẠO
0989338890
Tin mới
Thống kê truy cập
Quảng cáo
ĐÀO TẠO DOANH NHÂN VIỆT NAM20.11.201620.11.2016CEOQuản trịMN 2015KHAI GIẢNG
ĐÀO TẠO TRONG NƯỚC
DU HỌC - XKLĐ
Thiết kế website          
 
 
 
^
nap the garenanap the garena